Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Покана за кандидатстване за позиции на договорно наети служители към СИЦ на ЕК

04-02-2013

Съвместният изследователски център към Европейската комисия публикува покана за изразяване на интерес за договорно наети служители

 

Научни работници – функционална група IV (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3770 )

 

Профил 1: Природни науки

Профил 2: Точни науки

Профил 3: Хуманитарни и социални науки

Профил 4: Аграрни науки и науки за околната среда и за Земята

Профил 5: Здравни науки

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) стартира процедура за подбор на служители с цел съставяне на база данни с имената на успешно преминалите процедурата кандидати, от която могат да бъдат набирани договорно наети научни работници (като договорно наети служители — функционална група IV) с горепосочените профили.

 

Базата данни с успешно преминалите процедурата кандидати ще се ползва основно от Европейската комисия и най-вече от Съвместния изследователски център. Основната част от длъжностите ще бъдат в рамките на JRC в следните институти:

 

 • Институт за референтни материали и измервания (IRMM) в Гел, Белгия,
 • Институт за трансуранови елементи (ITU) в Карлсруе, Германия,
 • Институт по енергетика и транспорт (IET) в Петен, Нидерландия,
 • Институт за защита и сигурност на гражданите (IPSC) в Испра, Италия,
 • Институт по околна среда и устойчивост (IES) в Испра, Италия,
 • Институт по здравеопазване и защита на потребителите (IHCP) в Испра, Италия
 • Институт за перспективни технологични изследвания (IPTS) в Севиля, Испания
 • Управлението на базата Испра (ISM) в Испра, Италия.

 

Някои от длъжностите са базирани в Брюксел в следните генерални дирекции (ГД):

 

 • ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия (ГД CNECT)
 • ГД „Изследвания и иновации“, Европейска комисия (ГД RTD)
 • ГД „Здравеопазване и потребители“, Европейска комисия (ГД SANCO)

 

Като резерви за периода 2013—2014 г., ще бъде включен следният приблизителен брой кандидати, успешно преминали процедурата:

 

Профил 1: Природни науки - 100

Профил 2: Точни науки - 180

Профил 3: Хуманитарни и социални науки - 150

Профил 4: Аграрни науки и науки за околната среда и за Земята - 110

Профил 5: Здравни науки – 60

  

Могат да кандидатстват граждани на една от държавите — членки на Европейския съюз, или гражданин на една от Асоциираните държави към Седма рамкова програма за научни изследвания;

 

Образование:

 

Образователно ниво, което съответства на пълен цикъл университетско обучение с продължителност най-малко 3 (три) години, удостоверено с диплома за завършено образование, и

 

а) най-малко 5 (пет) години професионален опит в една от изброените по-долу области

или

б) диплома за докторска степен в една от изброените по-долу области. Кандидатите, които все още не са защитили дисертационния си труд за докторска степен, могат да подадат кандидатура при условие, че към момента, когато бъдат поканени на интервю, са получили дипломата си за докторска степен.

 

Биология

Химия

Природни науки

Науки за живота

Биохимия

Океанология / морски науки

Нанотехнологии, нанобиотехнологии

Ветеринарни науки

Инженерни науки

Математика

Физика

Информатика

Статистика

Материалознание

Икономика

Политически науки

Социални науки

Педагогически науки

Психология

География

Науки за околната среда

Аграрни науки

Аграрно инженерство

Метеорология

Екология

Горско стопанство

Геология

Хидрология и свързани науки

Медицински науки

Фармация

Хранене и диететика

 

Ще се приемат само квалификации, присъдени от органите на държавите-членки в ЕС, или признати за равностойни от компетентните органи на държавите-членки в ЕС.

Когато дипломата е получена в държава, която не е членка на ЕС, от кандидата може да се изиска да представи съответния документ за приравняване, издаден от признат орган.

 

Езикови познания:

 

Език 1 - Основен език: задълбочени познания (на равнище C1) по един от официалните езици на Европейския съюз.

 

и

 

Език 2 - Задоволителни познания (на равнище В2) по английски, немски или

френски език; трябва да бъде различен от Език 1.

 

Желаещите могат да кандидатстват само за един от профилите, публикувани в настоящата покана за изразяване на интерес.

 

Кандидатите с повече от една подадена кандидатура ще бъдат изключени от участие.

 

Информацията е публикувана на официалната страница на Съвместния изследователски център на ЕК на ел. адрес: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=7000

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1 МАРТ 2013 г. в 12 ч. (на обяд), Брюкселско време

 

call_cast_jrc_s5_2013_bg.pdf (202.13 KB)

TFA2935_EU_JRC_118x185_New_Scientist_Europe_BW_lores.pdf (429.34 KB)

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!