Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Програмата ще подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието. Ще стимулира най-добрите научни колективи в Европа и отвъд да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления. Активно ще подкрепя създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията. Ще насърчава обвързването на научната политика с другите политика на Общността – заетост, регионално развитие, конкурентоспособност и иновации – за да гарантира допълване и успешно взаимодействие между тях.

В България национален координатор на Рамковата програма е Министерството на образованието и науката. Седмата рамкова програма ще се реализира чрез четири големи програми: Сътрудничество, Идеи, Хора и Капацитети.

Кой може да участва?

 • Юридически лица :
  - Университети и научни центрове
  - Предприятия: МСП и големи индустриални предприятия
  - Организации с нестопанска дейност
 • Отделни лица:
  - Изследователи и учени
  - Докторанти и post-doc

Какво се финансира?

 • Съвместни научни проекти - подкрепа за изследователски проекти, изпълнявани от консорциуми между партньори от различни страни, имащи за цел разработването на нови знания, нови технологии, нови продукти или обединяване на ресурсите за научни изследвания. Размерът, обхватът и вътрешната организация по проекта могат да бъдат много различни и разнообразни . Проектите могат да обхващат целия спектър от малки и средно големи насочени изследователски дейности до големи интегрирани проекти, които могат да мобилизират значителен обем ресурси за постигане на конкретна цел.
 • Мрежи по компетентност - подкрепа за съвместни изследователски програми изпълнявани от определен брой научни организации интегриращи своята дейност в дадена област, изпълнявани от изследователски екипи в рамките на по-дългосрочно сътрудничество. Въвеждането на тези съвместни програми изисква даване на формално съгласие от страна на участващите организации за интегриране на част от техните ресурси и дейности.
 • Дейности за координация и подкрепа - подкрепа на дейности целящи координиране и подкрепа на научни дейности или политики (работа в мрежи, обмен, транс-национален достъп до научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.) Тези дейности могат да бъдат въвеждани и чрез други форми освен покани за участие в конкурси .
 • Индивидуални проекти - подкрепа на проекти изпълнявани от индивидуални научни колективи. Тази схема ще се използва главно за подкрепа на научни проекти в области на границата на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет.
 • Подкрепа за обучение и кариерно развитие на учените - основно за изпълнение на дейности по програмата Marie Curie.
 • Изследвания насочени към определени специфични групи (по-специално МСП) - подкрепа на научни проекти където основната част от изследванията се извършва от университети, научни центрове или други юридически лица в полза на специфични групи и по-специално МСП или асоциации от МСП.

Какво е новото?

 • Европейски изследователски съвет
 • Съвместни технологични инициативи
 • Координация на Националните изследователски програми (Чл. 169),
 • Данъчен мост между Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) и структурните фондове
 • Стратегически подход към научна инфраструктура
 • Развитие на Региони на знанието
 • Научноизследователски потенциал
 • Споделящ риска финансов инструмент - Risk sharing finance facility (заеми от ЕИБ)
 • Интегриране на международното сътрудничество във всички програми – въвеждане на хоризонталност на тази дейност.

Новини и събития

Покана за набиране на проектни предложения по работна програма Artemis Joint Undertaking
01-03-2013
На 26 февруари Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения в рамките на Съвместната работна програма Artemis Joint Undertaking. Крайният срок за кандидатстване е 6 юни...
Покана за кандидатстване за позиции на договорно наети служители към СИЦ на ЕК
04-02-2013
Съвместният изследователски център към Европейската комисия публикува покана за изразяване на интерес за договорно наети служители Научни работници – функционална група...
Публична консултация на ЕК за реализирането на Европейското научноизследователско пространство
28-01-2013
В края на 2012 г. Европейската Комисия стартира консултация, с цел анализ на текущото състояние на реализирането на приоритетите на Европейското научноизследователското пространство...

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!